< takaisin

Palvelusopimuksen yleiset toimitusehdot –
Internetsivusto ja mobiilisivusto

Verkkosivukeskus Oy
1.1.2010

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä toimitusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Verkkosivukeskus Oy:n (”Yhtiö”) ja Yhtiön asiakkaan (”Asiakas”) väliseen sopimussuhteeseen Yhtiön tarjotessa Asiakkaalle Internetsivuston ja mobiilisivuston (”Internetsivusto tai Internetsivustot”) perustamista Asiakkaan Yhtiölle toimittaman aineiston (”Aineisto”) perusteella, Internetsivuston julkaisemista ja ylläpitoa koskevia palveluita (”Palvelu” tai ”Palvelut”). Ehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluja koskeviin kirjallisiin ja suullisiin tilauksiin sekä muihin Palveluja koskeviin sopimuksiin ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Lisäksi mitä Ehdoissa on sanottu Aineiston julkaisusta, sovelletaan myös Yhtiön Palveluissaan julkaisemiin verkkomainoksiin.

2. Sopimuksen syntyminen

2.1 Sopimus syntyy Asiakkaan palauttaessa Palveluita koskevan rekisteröitymislomakkeen Yhtiölle. Mikäli yhteydenotto Asiakkaaseen tapahtuu puhelimitse joko niin, että Asiakas itse soittaa Yhtiön asiakaspalveluun tai niin, että Asiakkaaseen otetaan yhteyttä Yhtiön puhelinmyynnin kautta, syntyy sopimus Asiakkaan hyväksyessä Palvelun aloittamisen. Sopimuksen syntymispäivää kutsutaan jäljempänä Rekisteröitymispäiväksi. Kaikissa tilausmuodoissa Asiakkaalle toimitetaan Ehdot, lasku sekä muut mahdolliset liitteet Internetsivuston julkaisun jälkeen. Asiakkaan ei tarvitse allekirjoittaa sopimusta tai palauttaa sitä Yhtiölle.

2.2 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus tai lisätilaus kokonaan tai osittain neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Rekisteröitymispäivästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhtiölle. Muussa tapauksessa Asiakas sitoutuu Ehtoihin ja on velvollinen niitä noudattamaan. Mikäli tilaus tai lisätilaus sekä sopimus päätetään Asiakkaan edellä tarkoitetun peruutuksen johdosta, on Yhtiöllä oikeus laskuttaa Asiakkaalta hallinnollisena kuluna puolet jäljempänä kohdassa 6 todettujen Rekisteröitymismaksun ja Ylläpitomaksun yhteismäärästä ensimmäisen Sopimuskauden ajalta. Asiakkaan peruutettua tilauksensa edellä todetun mukaisesti Aineistoa ja sivustoja ei julkaista Palveluissa.

3. Internetsivuston julkaiseminen ja käyttöoikeus

3.1 Internetsivusto julkaistaan Yhtiön kulloinkin voimassa olevan toteutuskäytännön ja Ehtojen mukaisesti Asiakkaan toimittaman ja/tai ilmoittaman Aineiston perusteella. Hyväksyessään Internetsivuston julkaisun, Asiakas sitoutuu Ehtoihin ja on velvollinen niitä noudattamaan.

3.2 Yhtiö voi kieltäytyä julkaisemasta tai kokonaan poistaa tietokannastaan Internetsivuston, joka asiasisällöltään selvästi loukkaa kolmansia osapuolia tai on markkinointi- tai muun voimassaolevan lainsäädännön tai mainonnan eettisten sääntöjen vastainen. Internetsivuston julkaiseminen voidaan lopettaa myös mikäli Asiakas ei ole maksanut ylläpitomaksua maksukehotuksista huolimatta.

3.3 Asiakas antaa Yhtiölle oikeuden käyttää ja tarvittaessa tehdä muutoksia Internetsivustoon sen julkaisemiseksi yleiseen selailuun kaikissa Yhtiön Palveluissa. Yhtiölle toimitettua Aineistoa ei palauteta. Lisäksi Yhtiöllä on oikeus välittää Asiakkaan toimittamaa Aineistoa asiakas- ja suoramarkkinointirekistereihin ellei Asiakas sitä erikseen kiellä. Asiakas myöntää Yhtiölle käyttöoikeudet korvauksetta toimittamaansa Aineistoon sisältäen oikeuden voimassa olevan lainsäädännön puitteissa luovuttaa Aineistoa kolmannelle osapuolelle.

3.4 Asiakkaalla on oikeus tehdä muutoksia toimittamaansa Aineistoon. Muutoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä Internetsivuston ulkoasun muutoksia tai muita sisällöllisiä muutoksia. Yhtiö toteuttaa Asiakkaan kirjallisesti toimittamat muutokset kohtuullisessa ajassa kulloinkin voimassa olevan toteutuskäytännön mukaisesti.

4. Osapuolten vastuut

4.1 Asiakas sitoutuu Ehdot sekä laskun saatuaan tarkastamaan Internetsivuston, Aineiston ja Palvelun sisällön oikeellisuuden ja ilmoittamaan niissä mahdollisesti ilmenevät virheet 7 päivän kuluessa Yhtiölle. Asiakkaan vastuulla on toimittaa kaikki Internetsivustoa ja Aineistoa koskevat muutokset viipymättä Yhtiölle heti muutoksen tapahduttua. Asiakas sitoutuu maksamaan kohdassa 8.1 mainitun sopimuksen perustamiskulun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti tai ensimmäisenä laskutuskautena maksun, jonka suuruus on hänelle ilmoitettu tilauksenteon yhteydessä. Lisäksi asiakas sitoutuu maksamaan kohdassa 8.2 mainitun ylläpitomaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan saamaan Palveluun liittyvä maksu perustuu siihen, että Asiakkaalle luotua Internetsivustoa ylläpidetään ja julkaistaan julkiseen selailuun Yhtiön Palveluissa ja Internetissä.

Palvelu sisältää sekä perinteisen internetsivuston sekä sen mobiililaitteille tarkoitetun kevyemmän version verkkosivustosta. Asiakas voi halutessaan pyytää yhtiötä julkaisemaan vain Palveluun kuuluvan perinteisen internet-sivuston, mutta mobiilisivuston julkaisematta jättäminen ei alenna palvelun hintaa. Perinteinen internetsivusto ja mobiilisivusto julkaistaan eri verkko-osoitteissa.

4.2 Yhtiö sitoutuu lisäämään Asiakkaan toimittaman Aineiston Internetsivustoon ja luovuttamaan tai julkaisemaan Internetsivustoa Palveluissa ja Internetissä. Yhtiö vastaa Internetsivuston julkaisusta tai luovutuksesta tilauksessa mainitun laskutuskauden kerrallaan. Yhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta Internetsivuston virheellisyyden perusteella Asiakkaan (tai kolmannen) mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Tekniset virheet, kuten Aineiston virheet tai muut vastaavat huomautukset tulee esittää kirjallisesti Yhtiölle Internetsivuston oikeellisuuden varmistamiseksi.

4.3 Yhtiö on oikeutettu tilapäisesti keskeyttämään Palvelun tuottamisen, kun se on välttämätöntä teknisten tai ohjelmallisten parannustöiden ja muutosten tekemiseksi. Yhtiö pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se tapahtuu sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Yhtiö ilmoittaa keskeytyksestä Asiakkaalle mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen. Force Majeure tapauksissa Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti. Yhtiöllä ei ole muuta laajempaa vastuuta Palvelun tuottamisesta kuin mitä Ehdoissa on mainittu. Kaikissa tapauksissa Yhtiön vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on rajattu Yhtiön Asiakkaalta saamien maksujen määrään.

5. Immateriaalioikeudet

Yhtiöllä on omistusoikeus sekä tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet Internetsivustoon, kaikkiin tuottamiinsa Palveluihin ja niiden osiin. Kaikki Palveluihin liittyvät ohjelmistot, tietokannat, hakemistot, kuvat, grafiikat, oheispalvelut, oikeudet ja immateriaalioikeudet ovat Yhtiön omaisuutta. Asiakkaalla tai kolmannella osapuolella ei ole oikeutta käyttää Internetsivustoa, Palveluita, niiden nimeä tai mitään näiden osaa kilpailevaan tai Palvelua vastaavaan tarkoitukseen. Kaikkien Yhtiön omistamien Palvelujen, Internetsivuston sekä niiden osien kopiointi ja hyödyntäminen muussa kuin Ehtojen tarkoittamassa yhteydessä on kiellettyä.

6. Asiakastietojen käyttö

Yhtiö saa käyttää Asiakkaan asiakastietoja Palvelujen tuottamiseen tai Ehdoissa tai sopimuksessa mainittuun tarkoitukseen sekä myös luovuttaa näitä muihin Yhtiön intressiyhtiöihin tai yhteistyökumppaneiden käyttöön luettelo-, numero-, hakemisto- ja tietokantapalveluiden tuottamiseen tai muuhun tarkoitukseen. Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus oikeuksineen kolmannelle osapuolelle ilman eri ilmoitusta.

7. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi jatkuen kerrallaan aina yhden (1) vuoden pituisina peräkkäisinä sopimuskausina Rekisteröintipäivästä lukien (”Sopimuskausi”), ellei tilausta ole ennen Sopimuskauden päättymistä irtisanottu jäljempänä todetulla tavalla. Asiakas voi irtisanoa tilauksen tai lisätilauksen siten, että tilaus tai lisätilaus päättyy kuluvan Sopimuskauden päättyessä. Asiakas on velvollinen maksamaan Palvelun kuukausimaksut sopimuskauden päättymiseen saakka Toisesta sopimuskaudesta alkaen Asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu päättymään myös vaihtoehtoisesti kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Asiakas on tällöin velvollinen maksamaan Palvelun kuukausimaksut irtisanomisajan päättymiseen saakka. Irtisanomisaika alkaa siitä hetkestä, kun irtisanominen on toimitettu kirjallisesti Yhtiölle tiedoksi. Palvelun irtisanominen tulee aina suorittaa kirjallisesti.

Sopimuksen päättyessä Yhtiö lopettaa Palvelun tuottamisen ja Internetsivuston julkaisemisen sekä poistaa Asiakkaan ilmoittaman Aineiston Palveluista. Aineistoa ei palauteta.

8. Asiakkaan laskuttaminen ja laskutusperusteet

8.1 Asiakas maksaa Yhtiölle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen korvauksen Internetsivuston perustamisesta, jota koskeva maksu on samalla sopimuksen perustamiskulu.

8.2 Perustamiskulun lisäksi Asiakas maksaa Yhtiölle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen kuukausimaksun Internetsivuston julkaisemisesta ja ylläpidosta.

8.3 Kuukausimaksu laskutetaan Asiakkaalta kuukausittain, tai muuten Asiakkaan kanssa erikseen kirjallisesti sovitulla laskutusjaksolla.

8.4 Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen päättymään, asiakas on velvollinen maksamaan kuukausimaksut kaikilta niiltä jäljellä olevilta kuukausilta, jona sopimus on yhä voimassa.

8.5 Kaikkiin Ehtojen mukaisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero sekä muut Palvelusta mahdollisesti perittävät kulut ja välilliset verot.

8.6 Mikäli Asiakas ei maksa hänelle lähetettyä laskua eräpäivään mennessä, Asiakas on velvollinen suorittamaan yliajalta 16 % vuotuista viivästyskorkoa. Mahdollisista maksukehotuksista sekä perintätoimista aiheutuvista kuluista vastaa Asiakas.

8.7 Mikäli Asiakas maksaa Palveluun liittyviä maksuja myöhässä, tai Asiakkaan maksukyvyssä tai luottokelpoisuudessa tapahtuu muutoksia, Yhtiöllä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Palvelun laskutustiheyttä, ja pyytää Asiakkaalta harkintansa mukaan ennakkosuoritusta sopimuksen mukaisisten maksujen kattamiseksi.

9. Sopimusehtojen ja hinnoitteluperusteiden muuttaminen

9.1 Yhtiöllä on oikeus muuttaa Ehtoja ja/tai Palveluiden hinnoitteluperusteita ilmoittamalla muutoksista ja päivästä, jolloin muutokset tulevat voimaan (”Muutospäivä”), Asiakkaalle viimeistään kuukautta ennen Muutospäivää. Uudet ehdot tulevat Asiakasta sitoviksi, mikäli Asiakas ei viimeistään 7 päivää ennen Muutospäivää ole kirjallisesti ilmoittanut Yhtiölle, ettei Asiakas hyväksy uusia ehtoja. Tässä tilanteessa sopimus jatkuu kulloinkin voimassa olleiden ehtojen mukaisesti. Yhtiön kulloinkin noudattaman hinnaston korottamista tai laskemista, johon Yhtiöllä on yksipuolinen oikeus, ei pidetä tässä kohdassa tarkoitettuna hinnoitteluperusteen muuttamisena.

9.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ja sen velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman Yhtiön kirjallista suostumusta.

10. Riitojen ratkaisu

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11. Voimaantulo

Nämä Ehdot tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen ja korvaavat kaikki aiemmat Palveluita koskevat ehdot.

< takaisinTyylikkäät verkkosivut avaimet käteen toimituksena.

Lue lisää

Palvelu sisältää mobiilisivuston.

Lue lisää

Sivuston perustaminen ja ylläpito on helppoa.

Lue lisää
 
© Copyright 2011 Verkkosivukeskus Oy


Täytä kaikki tähdellä (*) merkityt kentät.
Mobiilisivut
Verkkosivut
Verkkokauppa
Verkkonäkyvyys / Kontaktitakuu
Hakukoneoptimointi
Hakukonemainonta
Kävijäseuranta